LIFE Local Water Adapt

LIFE Local Water Adapt: Innovatieve lokale samenwerking als antwoord op klimaatverandering

European Commission

LIFE Climate Action

LIFE Climate Action Programma

LIFE is het subsidieprogramma van de EU voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Daarbij staan natuur en biodiversiteit, milieu en efficiënt hulpbronnengebruik en klimaatverandering centraal. Het LIFE programma (2014-2020) is opgedeeld in twee sub-programma’s: milieu en klimaat actie. LIFE Climate Action ondersteunt projecten in de ontwikkeling van innovatieve manieren om antwoorden te vinden op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt in Europa. 

Binnen het project SUPERLOCAL is voor het onderdeel gesloten waterkringloop een LIFE-subsidie toegekend van € 2,5 miljoen. Bij de LIFE-subsidie-aanvraag voor de gesloten waterkringloop, onder de noemer LIFE Local Water Adapt, en bij de projectuitvoering werken vier Nederlandse partners intensief samen: HEEMwonen, gemeente Kerkrade, Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Omdat het internationaal delen van kennis een belangrijk speerpunt van het project is, draait ook de Vlaamse Watergroep als vijfde partner mee in het project, onder meer met een kleinschaliger replicatieproject in West-Vlaanderen. 

Doelen

Het doel van LIFE Local Water Adapt is ervaring opdoen met een unieke benadering van lokaal waterbeheer – collective adaptive water management (CAWM). CAWM pakt verschillende klimaatadaptatie aspecten (wateroverlast en waterschaarste) gelijktijdig aan. Regenwater wordt verzameld, opgeslagen en gebruikt om drinkwater te produceren, terwijl huizen zijn uitgerust met waterbesparende technologie. Grijswater wordt behandeld en gerecycled en organisch afval van toiletten en voedselrestenmalers wordt veilig beheerd en er worden nieuwe toepassingen voor gezocht. Uitvoering vindt plaats door een publiek-privaat partnerschap van lokale actoren.

Centrale hoofddoelen van het project zijn het voorkomen van:
1. Waterstress (schaarste) ten tijde van extreme droogte.
2. Wateroverlast ten tijde van extreme neerslag.

De projectlocatie in Limburg heeft geografische kenmerken die in grote delen van Europa gebruikelijk zijn en is ideaal om de werkzaamheid en flexibiliteit van CAWM aan te tonen. Een replicatieproject is gepland in België. Het project zal bijdragen aan een reeks Europese beleidsmaatregelen, waaronder de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering, de overstromingsrichtlijn, de kaderrichtlijn water en de drinkwaterrichtlijn.

Kennis ontwikkelen en delen voor de Europese samenleving is een belangrijk onderdeel van dit project. Zo is er een (inter)nationale Expert Groep die meekijkt met het project, beoordeelt maar ook kennis vergaart. Daarnaast komt er een zogenaamde Community of Practice waarbinnen de resultaten van het project breed gedeeld worden in Europa.

De belangrijkste verwachte resultaten

 • Een gesloten waterkringloop voor 129 huishoudens.
 • 1,3 hectare van de oppervlakte van het projectgebied beschikbaar voor hergebruik regenwater.
 • Opvang en buffering in het projectgebied van regenval van maximaal 60 mm / uur.
 • 2500 m³ wateropslag.
 • De grondwaterwinning voor huishoudelijk gebruik daalt van 11300 m³ / jaar naar 6200 m³ / jaar.
 • 825 m³ vloeibare meststof geproduceerd per jaar.
 • 5750 kg bodemverbeteraar per jaar.
 • 600 kg riet productie per jaar.
 • 2700 m³ biogas per jaar, goed voor de opwek van 5499 kWh per jaar.
 • Geen aansluiting op het riool.
 • Drinkwaterpiek reductie ten tijde van warme perioden.
 • Schoner water in het gebied gekoppeld aan recreatie.

Climate Adaptation

Circular Economy

Scroll naar top